Hírlevél

husveti_hirlevel_2008.pdf — PDF document, 645Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azt a keresztet, 
amely most annyira nyomja válladat, 
mielőtt elküldte hozzád az Úr: 
mindenható szemével megvizsgálta 
szerető irgalmával átmelegítette 
mindkét kezével súlyát mérlegelte 
vajon nem nagyobb-e, 
nem nehezebb-e annál, 
mint amit elbírsz? 
 
Szent kegyelmével aztán megáldotta, 
Irgalmasságával megillatosította, 
Reád és bátorságodra tekintett 
 
Így érkezik a mennyből kereszted 
Mint Isten köszöntése 
Mint a te jó Urad szeretetének 
Irgalmas ajándéka 
 
Köszöntés 
János írja evangéliumában, hogy a hét első napján, vagyis húsvét vasárnap 
két tanítvány fut Jézus sírjához. 
Vajon mi történt? Zavaros az asszony, izgatott a beszéd: „Nem érthető, nem 
létező, látszat csupán álomvilág.„ 
Simon Péter és a szeretett tanítvány lélekszakadva érnek a sírhoz. A sír üres. 
Csak a leplek vannak ott. Számtalanszor élünk át hasonlót. Történik valami, 
amit nem értünk, nem tudunk felfogni, nem tudunk megmagyarázni. 
Keresünk okokat, érveket, miérteket és hogyanokat. De a tényen nem tudunk 
változtatni. Üresség és néhány rongydarab. Olykor lelkünkben is csak az üres-
ség és néhány emlék-rongy maradt. Mit kezdjünk velük?  
Az evangélista a szeretett tanítványról írja: Látott és hitt! 
Simon Péter is látott mindent, de megmaradt egy ideig a felszínnél. A szeretett 
 
Erős vár
a mi 
Istenünk!
2008. 
Húsvéti kiadás
Mendei Evangélikus Egyházközség 
Gyülekezeti hírlevél
 
 
 
N
AGYHETI 
I
STENTISZTELETEK
 
Március 21. 
nagypéntek 
18
00
Passióolvasás, 
fiatalok és az énekkar műsora 
templom 
Március 23. 
húsvét 
11
00
Úrvacsorás Istentisztelet, 
fiatalok és az énekkar műsora 
templom 
Március 24. 
húsvéthétfő 
11
00
Istentisztelet templom 
Á
LLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAK
 
Istentisztelet és Gyermek-istentisztelet       vasárnaponként 11 órától 
Úrvacsoraosztás minden hónap első vasárnapján 
Énekkar keddenként 17 órától 
Bibliaóra csütörtökönként 18 órától 
Fiatal Felnőttek Bibliaköre minden hónap második vasárnapján 16-19 óráig 
E
LÉRHETŐSÉG
 
Mendei Evangélikus Egyházközség   
2235 Mende, Andrássy utca 7.
 
Lelkész: Óvári Péter     
Telefon: 06-29/438-690, 06-20/824-2058
 
Szívesen fogadunk a hírlevélbe cikkeket, észrevételeket! 
folyt. a köv. oldalon 
 
background image
Filmajánló
2008. áprilisában ismét beindítjuk a filmklubot.  Ennek keretében megtekin-
tünk egy-egy, a közösség által választott filmet, és a végén beszélgetünk róla, 
kinek-kinek mit mondott a történet (a beszélgetés szabadon választott). 
Első filmként a Truman-show című vígjátékot nézzük meg, mely egy való-
ságshow-hoz hasonlít, azzal a különbséggel, hogy ez egy egész életet foglal 
magába. Arról van szó ugyanis, hogy egy TV-s társaság vezetője újszülött ba-
bát fogad örökbe, mégpedig azzal a céllal, hogy non-stop műsor keretében köz-
vetítsék az életét a születésétől kezdve úgy, hogy ő nem tud róla. Ennek érde-
kében felépítenek egy gigászi műtermet, mely magába foglal egy komplett vá-
rost. 
A tragikomikus történet azonban sok kérdést vet fel az emberben, ezért meg 
vagyunk róla győződve, hogy lendületes beszélgetés kerekedik ki a film meg-
tekintését követően. Így kívánunk jó szórakozást az alkotáshoz! 
Türi Attila 
Felhívás! 
  Gyülekezeti látogatás - Kérjük jelezzék, akik beteglátogatásra és úrva-
csoraosztásra szorulót ismernek!  
  Szívesen vesszük bárki segítségét a következő munkálatokban: 
templommegvilágítás és renoválás, parókia kerítésének rendbetétele, ga-
rázsépítés. 
  Alakulóban van a gyülekezet krónikája és honlapja, ezért szívesen fo-
gadunk a gyülekezeti életre való visszaemlékezéseket, akár szóban akár 
írásban! 
  Ezen kívül várunk a gyülekezet múltját és jelenét dokumentáló fényképe-
ket is! 
Közlemény 
  Újra éledezik a gyülekezeti könyvtár és médiatár, amely szívesen vár 
mindenkit!  
  Szerkesztés, feltöltés alatt álló honlapunk ideiglenesen a 
http://mendei_evangelikusok.mlap.hu címen tekinthető meg.  A ké-
sőbbiek folyamán a 
www.lutheran.hu oldalon keresztül is elérhetőek 
leszünk
.
 
Köszönjük… 
  Az asszonytestvérek lelkes süteményszolgálatát és férfitestvéreink pa-
rókiaudvar szépítő munkáját! 
 
 
tanítvány is látott, de nem pusztán a szemével, hanem a lelkével. 
„A hit pedig remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgokról való 
meggyőződés.”  
Az első keresztyéneknél hagyomány volt, hogy húsvétkor így köszöntötték 
egymást: 
-Feltámadt az Úr! 
-Bizonnyal feltámadt! 
Ma is hit és a lélek látása kell a feltámadáshoz. Az Úr Jézus feltámadt, való-
ban feltámadt. De a lélek látása és hite kell, hogy nekünk is, bennünk is 
feltámadjon. E nélkül csak üresség és néhány emlék –rongy a miénk.  
A feltámadt Úr Jézus viszont többet akar adni. Lásd Őt és higgy benne!  
Óvári Péter 
Terveink 
Kedves Gyülekezet! 
A 2008. év igéje: Jézus Krisztus mondja: 
„Én élek, és ti is élni fogtok” 
A lelki épülésre minden korosztály számára lehetőséget, alkalmat teremtve folyik a 
munka gyülekezetünkben. 
• Gyermekek részére a hitoktatás mellett a vasárnapi Bibliaóra. 
• Fiataljaink részvétele a karácsonyi, majd a húsvéti alkalmakkor, próbák, együttlé-
tek. 
• Kórusunk hetente találkozik a próbák kapcsán. Jelenleg Kórustalálkozóra készül-
nek, de ünnepeink fényét is emelik előadásukkal. 
• Felnőttek részére újraindult a Bibliaóra, csütörtök esténként. 
• Fiatal házasok havonta találkoznak vasárnap délutánonként. 
• Lelkészi családlátogatások megkezdődtek, egyre több család ismerkedhetett meg 
lelkészünkkel és feleségével, Anikóval, gyermekükkel, Gergellyel. 
• Szeretetvendégségek szervezése, amelyeken mindig számíthatunk presbitereink 
aktív közreműködésére, szolgálatára. 
• Evangelizációs alkalmak, vetítések. 
Egy gyülekezet növekedéséhez, de ugyanígy a személyes lelki életünkben meg-
nyilvánuló növekedéshez sok mindenre van szükség. Szükséges az aktív lelki élet, a 
lelki élet gyakorlata. A 2008. év tervei, feladatai között még több együttlétre hívó 
program szerepel, amelybe reményeink szerint egyre több testvérünk kapcsolódik be. 
2008.— a Biblia éve — igéje nem kevesebbet ígér, mint hogy Jézus életéből faka-
dóan mi is élni fogunk! Ezzel a gondolattal és hittel szólítom meg a mendei evangéli-
kus gyülekezetet, ez a gondolat váljon valósággá életünkben, merjünk tenni, áldozatot 
vállalni gyülekezetünkért is. 
Tisztelettel: Labadics Istvánné,  megbízott felügyelő 
 
background image
Gyülekezeti alkalmak 
Március 
27.   Filmdélután
, 18.
00
, gyülekezeti terem, terítéken a Truman show, utána beszélgetés 
29. Külmissziói 
napPéteri, 10-15 óra között    Evangélikus Külmissziós Egye-
sületen belül egy Kenyában szolgáló misszionárius bemutatkozása és fiatalok 
beszámolója Marseille arab negyedében való missziós tanulmányútjukról. 
Április 
12.   Egyházmegyei hittanverseny, Alberti 
10-13.
  Egyházmegyei Wycliffe napok, Mende Ápr. 13. 11
00
 
 (a gyömrői TV részvételével)
 
 
A magyar Bibliafordítók Egyesületének bemutatkozása. Céljuk: munkájukhoz 
támogatók és új munkatársak találása. Előadások a  következő helyszíneken: 
Ápr.10.  Albertirsa, 18
 00
; ápr.11. Pilis 18
 00
; ápr.12. Monor, 18
 00
; ápr.13. 
Gyömrő 8
 00
Péteri 9
 30
;  
19.   Badin Ádám mesemondó előadása, Péteri 
20.   Énekkari találkozó, Dabas-Gyón 
26-27.
  Ifjúsági Kirándulás Kassára a dunaharaszti fiatalokkal együtt 
Május 
4
.   Anyák napi istentisztelet, gyerekek szolgálatával 
10.   Pünkösdi májfaállítás 
10-11.
 Gyülekezetlátogatás a Tab és környéke evangélikusainál
Indulás vasárnap délután. Szállás a gyülekezeti tagoknál. Pünkösdhétfőn a 
Bábonymegyeren megrendezésre kerülő Tab és környéke gyülekezeteinek (7 
gyülekezet) gyülekezeti napján való részvétel. Visszaindulás este. 
A presbiteri gyűlés 
A március 6.-i presbiteri ülésen Guth Jánosné pénztáros az előző év zár-
számadását, Óvári Péter lelkész a 2008. év költségvetését ismertette. Ezt követ-
te a 2008. évi Egyházfenntartói járulék összegének megszavazása. 
A gyülekezet 2007-es év költségvetésének bevételi-kiadási oldala jelentősen 
nagyobb volt, mint a 2006-os esztendőé. A gyülekezetnek tudomásul kell ven-
nie, ha önállósodni akar, meg kell emelni az egyházfenntartói járulék összegét. 
A 2008-as évre megszavazott egyházfenntartói járulék összege: aktív gyüleke-
zeti tag számára 12.000.- Ft/év, GYES-en lévő és nyugdíjas számára 6.000.-
Ft./év. 
A presbitérium döntése szerint a konfirmált, még tanuló gyülekezeti tagok 
helyett - az eltartó szülőknek - ha úgy gondolják, lehetőségük van a nyugdíjas 
összegű egyházfenntartói járulék befizetésére
, í
gy vállalva anyagi felelősséget a 
gyülekezet fenntartásáért.  
Guth Jánosné, Tünde 
Ifjúsági hírek 
Március 14.-én, pénteken délután közel 50 fiatallal együtt indultunk az ifjú-
sági találkozóra, Középhutára, mely a Zempléni-hegységben található.
A hétvége témája: Illés életén át megismerkedni a hegyekkel. Mindezek közös 
áhítatok keretében valósultak meg. 
Március 15.-re készülve kokárda-varrásra is volt lehetőség. Közösen meg-
emlékeztünk nemzeti ünnepünkről a 12 pont bemutatásával, majd kezdetét vet-
te a hosszú és fárasztó túra Regéc várához. Megérte kitartónak lennünk, mert a 
táj szépsége feledtetett minden fáradtságot, s közben remek alkalom volt köze-
lebbről is megismerkedni egymással. 
Visszatérve csoportos beszélgetésen vettünk részt, magaslati és mélyponti 
érzéseinkről tudtunk egymás előtt megnyílni. Ezenkívül rengeteget beszélget-
tünk, énekeltünk, filmet is néztünk és jókat ettünk. 
Vasárnap a záró istentisztelet végén elbúcsúztunk egymástól. Felejthetetlen 
élményekkel gazdagodva tértünk haza és alig várjuk, hogy az őszi ifjúsági ta-
lálkozón újra együtt lehessünk! 
Nyéki Klára 
Könyvajánló:
 A Szeretet Himnusza 
(Soós Attila, Bibliaiskolák Közössége kiadó 2001) 
"Hol van közöttünk valaki, akinek szabad volna beszélnie a szeretetről?" 
(R.M.Rilke: Levelek III.) 
  Miért van, hogy szinte minden ember szeretetre vágyik, és mégis a szeretet az, 
amiből a legkevesebb található e világon?  
A szeretet velünk születik, csak hamar elveszítjük. A tudat megjelenésével a szere-
tet elveszti isteni eredetét, énközpontúvá, feltételessé válik. Gyermekként megtanuljuk, 
mit nem tesz a szeretet, kamaszként azt, hogyan kell szeretetet szereznünk, felnőttként 
pedig, hogyan hazudjunk szeretetet. Közben a lényeg valahol elsiklik. Nehéz elfogad-
ni, de a szeretetet (is) tanulni kell. Sajnos ennek a tárgynak kevés hiteles irodalma van, 
ezért megismeréséhez vissza kell menni egészen annak Teremtőjéhez, illetve írott ki-
nyilatkoztatásához. A szó definíciója több helyen is előfordul a Szentírásban, de ha 
mélyebb ismeretre vágyunk, fel kell lapozni az 1 Korinthusi levél 13. fejezetét. Az 
apostol tanítása érthetően hangzik, mégis e pár mondat magyarázata megtölt egy 
könyvet. A Szeretet Himnusza című könyv új oldaláról mutatja be ezt a fogalmat. 
 A 
szeretetről ma könyvet írni talán az egyik legkockázatosabb vállalkozás. A téma 
kissé elkoptatott jellege és könyvtárnyi irodalma miatt méltán vetődhet fel a kérdés: 
Lehet-e még újat mondani a szeretetről? A válasz a könyvben található. Ne sajnáljuk 
az időt az alapos tanulmányozására, s utána ki-ki maga döntse el, megtalálta-e. Kívá-
nom, legyen kellemes időtöltése e könyv olvasása idősnek s fiatalnak egyaránt. 
"Kettős teher s kettős kincs, hogy szeretni kell. Ki szeret s párra nem találhat, oly hon-
talan, mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat." 
(József Attila: Nagyon Fáj) 
Romhalmi Tamás 
 
background image
 
Bibliaóra 
Lelkészünk vezetésével 2008. november 22.-től kezdődően, heti egy alka-
lommal, bibliaórák keretében jöttünk össze beszélgetni a keresztyénség oly 
fontos, lényegi kérdéseiről, mint: Ki volt Jézus?; Miért jött?; Mit jelent követni 
őt?; Mit jelent a keresztyén élet a gyakorlatban?; Mit jelent Krisztus útján járni? 
A Biblián kívül egy úgynevezett „Keresztkérdések” munkafüzetet is rendel-
kezésünkre bocsátott a lelkész, segítségül a megértéshez. 
A csoportos beszélgetések során megtapasztaltuk, hogy a Biblia rólunk, em-
berekről szól, születésünkről és halálunkról, örömünkről és szenvedésünkről, 
sikeres és bűnös életünkről. A Biblia képes magával ragadni, hiszen tele van 
buzdítással, odafordulással.  
2008-at a magyarországi keresztyén egyházak a Biblia évének tekintik.  Ma, 
amikor az olvasás, legfőképpen az értő olvasás kiveszőben van, csatlakozni kell 
a „Biblia éve - 2008” jelmondatához: „Boldog, aki olvassa…”. 
A jelmondat a Biblia olvasására és általában az olvasására buzdít. A Biblia 
formálja a keresztyének gondolkodását. 
Mi is, akik ezeken a gyülekezeti összejöveteleken részt vettünk, éreztük a 
Szentlélek elérte célját, örömmel vártuk az Istennel és egymással való találko-
zást
Huszák Lászlóné 
Énekkar
 
2006. szeptemberében egy maroknyi énekelni szerető és szolgálni vágyó 
ember összeült, és úgy döntöttek, megalakítják a gyülekezet kórusát. Az akkor 
10 felnőttből álló kis csapat minden kedden összejött próbálni, hogy ezeken a 
próbákon felkészülve szolgáljon a gyülekezetben. 
A kis csapat – bár a személyek cserélődtek, és fiatalok is többen jöttek – 
minden kedden 17 órától tartotta, és tartja mai napig is próbáit a gyülekezeti 
teremben. Szolgáltak már többek között Reformáció ünnepén, Karácsonykor, 
Húsvétkor, valamint részt vettek 2007. májusában a Maglódon rendezett Egy-
házmegyei Kórustalálkozón, majd 2007. őszén egy regionális kórustalálkozón 
is, Vanyarcon. 2008. tavasza sem maradhat kórustalálkozó nélkül… Április 20-
án Monorra készül a kis csapat. Kívánjunk nekik szerencsét, és imádkozzunk 
azért, hogy szolgálatuk itt is az Urat dicsérje!  
Sok szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen tagja lenne egy éneklő közös-
ségnek, hogy együtt, énekszóval is dicsérjük az Urat.
 
Szabóné Kozma Eszter és Juraszik Attiláné, Rózsika 
 
Hitoktatás – Gyermekmunka 
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket 
 mert ilyeneké a mennyek országa.” 
Máté 10,14
 
A gyülekezeten belüli hitoktatás jelenleg 4 korcsoportban folyik. Az iskolában 
Óvári Péter lelkész, a gyülekezetben Polczer Csabáné hittanár vezetésével. Óvodai 
hitoktatás a pusztaszentistváni óvodában heti két alkalommal valósult meg. Vezetője 
Türiné Blatniczky Éva gyermekmunkás
A szolgálattevők szolgálatuk céljául tűzik ki, hogy a gyermekek minél korábban 
hallják meg Isten hívogató szavát! Olyan bibliaismeretet szeretnének átadni, amely 
segít Isten mellett dönteni, és támasz a mindennapi életüknek már e korai szakaszában.  
Vasárnaponként - a felnőtt istentisztelettel párhuzamos időben - Gyermek-
bibliaórát tartunk. Ide már óvodás kortól hívjuk és várjuk a gyermekeket! Az egy órás 
foglalkozás alatt sokat énekelünk, aranymondást tanulunk, bibliai történetet szövünk 
az órai anyagba és kézműves-foglalkozással zárjuk az órát. 
Ünnepeken, különleges alkalmakon színdarabbal, jelenettel, köszöntőkkel, énekkel 
vagy igefelolvasással szolgálnak a gyermekek! 
A gyermekek közössége mindig is befogadó közösségként működött, ezért jézusi 
szeretettel hívjuk és várjuk az új gyermekek eljövetelét alkalmainkra!!! 
Polczer Csabáné, hittanár 
Fiatal(os) Felnőttek Közössége
 
Közösségünk 1998-ban alakult, néhai Simonfay Ferenc nyugalmazott lelkipásztor 
vezetésével, mint Fiatal Házasok Közössége. Később a kör tágult és már nem csak 
házasok, és fiatalok vettek részt az alkalmakon, hanem szólóban lévők, és magukat 
örök fiatalnak érzők is csatlakoztak a csapathoz. Volt olyan fiatal, aki a közösségen 
belül találta meg élete párját.  
Közösségünk teljesen ökumenikus, minden érdeklődőt sok szeretettel várunk, kor-
ra, nemre, világnézeti és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. 
Nagyon fontos, hogy közösségünknek egyetlen személy a meghatározója: a Meg-
váltó Jézus Krisztus! Sokféle témában beszélgetünk, mindenkinek alkalma van elmon-
dani a véleményét, de a végső választ minden kérdésre a Bibliából keressük!  
Néhány példa az előkerült témákból: 
Helyünk, feladatunk a gyülekezetben; Mi a kárhozat?; Mi az örök élet?; A jövő 
kulcsa a család; Milyen nő tetszik Istennek?; Milyen férfi tetszik Istennek?; A gyer-
meknevelés örömei és buktatói. 
Még számos érdekes, sokunkat feszítő kérdésről beszélgettünk az elmúlt 10 év so-
rán. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni: „Nem öncélú csoportosulás vagyunk!”- mondta 
mindig Feri bácsi. Feladatunk, hogy amit a közösségen belül kapunk, azt továbbadjuk 
családunkban, gyülekezetünkben, személyes kapcsolatainkban! 
Türiné Blatniczky Éva 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031